Get Adobe Flash player

Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Niepublicznego Przedszkola „SARENKA” w Rawiczu

„Pozwól dzieciom błądzić

i radośnie dążyć do poprawy”

Janusz Korczak

 

 

Opracowała:

mgr Anna Andrzejewska

Rawicz, 2014r.


I.                 Podstawa prawna

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

3. Konwencja o prawach dziecka.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póz. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2014 r., poz. 803).

6. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).

7. Statut Niepublicznego Przedszkola „SARENKA” w Rawiczu.

II.            Wstęp

Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym jednostki.

Wychowanie, więc, możemy określić jako proces długotrwały, na przebieg którego mają wpływ czynniki wzajemnie się warunkujące i działające w różnorakich powiązaniach oraz współzależnościach. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowych drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość.

Wiek przedszkolny jest najbardziej znaczącym okresem w życiu dziecka dla stymulacji jego rozwoju.

Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny, a niezastąpionymi nauczycielami i wychowawcami dzieci są ich rodzice. Prawidłowy przebieg procesu wychowawczego zależy właśnie od nich. Osobowość dziecka oraz jego sposoby zachowania i reagowania kształtują takie czynniki jak warunki bytowe, stosunki między dorosłymi w otoczeniu rodzinnym dziecka, grono osób towarzyszących w zabawie oraz wiele innych elementów współczesnego świata. Ponadto rozwój uwarunkowany jest w pewnym stopniu zespołem wrodzonych cech indywidualnych dziecka, które ulegają zmianom w trakcie wychowania, jednocześnie wpływając na postawy rodziców i wychowawców.

Drugim etapem procesu wychowawczego jest środowisko przedszkolne, które jest pierwszym ogniwem edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, nauką relacji, zasad, ról, które pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. W nim dziecko poszukuje wzorów, by potem kierować się nimi w dalszym życiu, w nim poszukuje swojej tożsamości.

Przedszkole w świetle polskiego prawa, uchwał i ustaw ma wspierać rodzinę poprzez wypełnianie zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Traktuje dziecko podmiotowo, czyli akceptuje jego indywidualne potrzeby, odczucia, możliwości, umiejętności, pobudza do aktywności własnej, wyrabia poczucie własnej wartości, odpowiedzialności, rozwija poczucie więzi społecznej i współodpowiedzialności. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna, to czynniki, które stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia zamierzonych celów oraz pozytywnych efektów działań wychowawczych.

Aby wychowanie dziecka nie toczyło się dwubiegunowo, potrzebna jest dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z domem rodzinnym. Będzie ona przebiegała prawidłowo, gdy będzie wspólnie uzgodniona spójność w systemie wychowania po to, by kontynuować dotychczasowe osiągnięcia rodziców. W tym względzie należy wspólnie ustalić hierarchię wartości, którymi należy się kierować w wychowaniu dziecka, aby mogło się ono odnaleźć w istniejącej rzeczywistości oraz było dobrze przygotowane do twórczego, odpowiedzialnego i odważnego tworzenia przyszłości.

Zaproponowany program oddziaływań wychowawczych ma na celu poprawę jakości pracy

edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych. Ma on za zadanie określić, którymi wartościami powinniśmy kierować się w stosunku do naszych

wychowanków, ich rodziców, jakie normy postępowania, czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.            Będzie on spełniał niewątpliwie swoją rolę, jeżeli zarówno nauczyciele, dzieci, jak i rodzice będą podmiotami tego procesu.

III.        Cele wychowania przedszkolnego zgodne
z podstawą programową

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Cele wychowania przedszkolnego:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się

w tym, co dobre, a co złe.

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi.

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są

ważne w edukacji przedszkolnej.

Program wychowawczy jest niezbędnym dokumentem wspierającym zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej.

IV.        Cele programu wychowawczego

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie, w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

$11.      Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

$1ü  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

$1ü  W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

$1ü  Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

$1ü  Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

$12.      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

$1ü  Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

$1ü  Samodzielnie korzysta z toalety;

$1ü  Samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

$1ü  Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

$1ü  Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi;

$1ü  W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

$1ü  Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,

$1ü  w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

$1ü  Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

$1ü  Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

$1ü  Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić.

6. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku;

wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

7. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

$1ü  Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

$1ü  Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się
w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

$1ü  Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

$1ü  Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

$1ü  Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Podstawa programowa:

$1ü  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

$1ü  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów
 i porażek;

$1ü  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

$1ü  Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

$1ü  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

$1ü  Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

$11.    Cele główne

Nadrzędnym celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
 i przyrodniczym.

Wyznając zasadę, że nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli, za cel nadrzędny stawiamy wychowanie dziecka wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, przygotowanego do życia, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społeczno-moralnymi.

$12.    Cele szczegółowe

$1ü  Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;

$1ü  Stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu psychofizycznemu; budowanie poczucia własnej wartości;

$1ü  Kształtowanie postaw moralnych: kultura osobista, tolerancja, życzliwość, uprzejmość, takt, prawdomówność, sprawiedliwość, odpowiedzialność;

$1ü  Poznawanie, przeżywanie i akceptacja takich zachowań, jak: dobro, piękno, indywidualność, tolerancja, empatia, koleżeństwo;

$1ü  Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;

$1ü  Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata (m.in. technologii informatycznej);

$1ü  Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;

$1ü  Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu;

$1ü  Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

$13.    Kryteria sukcesu (spodziewane efekty)

Dziecko:

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność i indywidualność, jest tolerancyjne.

2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7. Rozumie potrzebę poszanowania cudzej własności.

8. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

9. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje,

oceny i odczucia.

10. Zna i kultywuje tradycje lokalne, regionalne i narodowe.

11. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie

pojęcie ojczyzna.

12. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody,

przejawia postawy proekologiczne.

13. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej. Zauważa sytuacje zagrażające

bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm

społecznych.

15. Zna swoje prawa i obowiązki.

16. Zna i ceni wartości moralne, takie jak: prawda, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość,

życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.

17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

18. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy.

19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

$1V.             Wartości wychowawcze – formy realizacji

Wartość: KULTURA BYCIA

Zasada: Bądź kulturalny.

Normy postępowania:

1. Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

2. Pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”,
„do widzenia”, „cześć”.

3. Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).

4. Słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj.

5. Nie niszcz (zabawek, przedmiotów, pracy innych).

6. Prawidłowo posługuj się sztućcami.

7. Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.

Formy realizacji:

$1ü  Dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. Poprzez postępowanie

$1ü  nauczyciela, teatrzyki, pogadanki, bajki, teksty literackie itp.;

$1ü  Organizowanie uroczystości, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki;

$1ü  Scenki sytuacyjne kształtujące pozytywne postawy społeczne, uświadamiające potrzebę stosowania zwrotów grzecznościowych;

$1ü  Wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, również zajęć z całą grupą, do zwracania uwagi na swój sposób bycia, komunikowania się z innymi, zwracania się do innych.

Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.

Normy postępowania:

1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.

2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj często

na świeżym powietrzu).

3. Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.

4. Pokonuj uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie.

5. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety.

6. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

7. Prawidłowo wydmuchuj nos.

Formy realizacji:

$1ü  Wycieczki oraz spacery do ogrodu przedszkolnego i wokół przedszkola;

$1ü  Pogadanki zachęcające dzieci do czynnego wypoczynku, do ograniczania czasu spędzanego przed telewizorem;

$1ü  Organizowanie teatrzyków o tematyce prozdrowotnej;

$1ü  Nauka wierszy i piosenek; literatura dziecięca;

$1ü  Czynny udział w gimnastyce korekcyjnej;

$1ü  Ćwiczenia poranne i gimnastyczne;

$1ü  Przenoszenie (przy sprzyjającej pogodzie) zabaw ruchowych do ogrodu;

$1ü  Wyrabianie nawyków zdrowego żywienia;

$1ü  Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny;

$1ü  Programy profilaktyczne promujące zdrowie

$1ü  Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rawiczu.

Wartość: BEZPIECZEŃSTWO

Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

Normy postępowania:

1. Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.

2. Dziel się swoimi wątpliwościami.

3. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.

4. Powiedz, czego się boisz.

5. Mów o swoich uczuciach (odczuciach).

6. Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie).

7. Zawsze będziesz wysłuchany.

8. Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.

9. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

10. Pamiętaj swój adres zamieszkania.

11. Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.

12. Nie biegaj po przedszkolu.

13. Nie wyrządzaj krzywdy innym.

14. Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.

15. Nie baw się w miejscach niedozwolonych.

16. Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich użytkowania.

17. Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.

Formy realizacji:

$1ü  Dostarczanie wzorców właściwego zachowania;

$1ü  Spotkania z osobami, które dbają o bezpieczeństwo ludzi i udzielają pomocy, np.
z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim, dzięki którym dzieci dowiadują się, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożeń;

$1ü  Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu;

$1ü  Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu
i w ogrodzie;

$1ü  Ustalenie zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów i wycieczek, prowadzące do zrozumienia konieczności przestrzegania umów oraz uczące dostrzegania i unikania zagrożeń;

$1ü  Prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad kodeksu drogowego dla pieszych;

$1ü  Praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych pomagająca dzieciom zrozumieć przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji, kształtująca umiejętność dokonywania oceny zdarzeń, pod kątem bezpieczeństwa i przewidywania konsekwencji określonych zachowań;

$1ü  Wykorzystanie utworów literackich rozwijających dziecięcą wyobraźnię, pozwalających na ocenę postępowania bohaterów, umożliwiających identyfikowanie się z postaciami stanowiącymi wzór do naśladowania;

$1ü  Wyjścia poza teren przedszkola (spacery, wycieczki); zabawy organizowane i swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego.

Wartość: KONTAKTY RÓWIEŚNICZE

Zasada: Kontroluj swoje zachowanie / Bądź koleżeński.

Normy postępowania:

1. Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.

2. Zwróć się z problemem do nauczyciela.

3. Nie obrażaj się.

4. Nie wyrządzaj krzywdy innym.

5. Nie wyśmiewaj się z kolegi/koleżanki.

6. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.

7. Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.

8. Słuchaj, co mówią inni, spokojnie oczekuj na swoją kolej.

9. Pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym.

10. Dziel się z innymi tym, co masz.

11. Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.

12. Z godnością przyjmuj porażki.

Formy realizacji:

$1ü  Uwrażliwianie na potrzeby innych;

$1ü  Zachęcanie i pomaganie wychowankom we wszelkich działaniach na rzecz innych, organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących – biednych i chorych dzieci oraz zwierząt ze schronisk;

$1ü  Dostarczanie wzorców właściwego zachowania poprzez teksty literackie, bajki, inscenizacje itp.;

$1ü  Ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł zgodnego współżycia w grupie;

$1ü  Prace zespołowe uczące współpracy i współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu;

$1ü  Udział w konkursach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich) przedszkolnych
i międzyprzedszkolnych;

$1ü  Zabawy tematyczne stwarzające okazje do nawiązywania kontaktów, odtwarzania ról społecznych, wzmacniania pozytywnych zachowań;

$1ü  Zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o środowisku społecznym i wskazujące obowiązujące w nim zasady postępowania;

$1ü  Ustalenie form motywowania i ponoszenia konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych norm i zasad zachowań.

Wartość: ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA

Zasada: Dbaj o ład, porządek i estetykę otoczenia.

Normy postępowania:

1. Po skończonej zabawie odkładaj zabawki, przybory na miejsce.

2. Śmieci wyrzucaj do kosza.

3. Prace plastyczne odkładaj do teczki, szufladki lub na wyznaczone miejsce.

4. Dbaj o estetykę swojego wyglądu.

5. Ubranie i buty zostawiaj ułożone w szatni.

6. Korzystaj z wycieraczki.

Formy realizacji:

$1ü  Ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł utrzymania porządku w Sali przedszkolnej oraz w ogrodzie;

$1ü  Przekaz literacki dostarczający prawidłowych wzorców postępowania, wpływający na świadomość i rozumienie znaczenia utrzymywania porządku w bliższym i dalszym otoczeniu;

$1ü  Konsekwencja w doprowadzaniu do końca prac porządkowych po skończonej zabawie, pracy plastyczno-technicznej;

$1ü  Metoda zadaniowa (powierzanie konkretnych zadań wychowankom), praktyczne wykonywanie czynności.

Wartość: CUDZA WŁASNOŚĆ

Zasada: Szanuj cudzą własność.

Normy postępowania:

1. Jeśli chcesz wziąć do ręki lub pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.

2. Nie niszcz cudzej własności.

3. Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.

Formy realizacji:

$1ü  Uwrażliwianie na potrzebę bezwzględnego szanowania cudzej własności.

Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE

Zasada: Szanuj środowisko naturalne.

Normy postępowania:

1. Nie hałasuj w lesie.

2. Nie śmieć.

3. Nie niszcz grzybów trujących.

4. Nie łam drzew.

5. Nie depcz trawników.

6. Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.

7. Nie zrywaj roślin chronionych.

8. Segreguj odpady

9. Oszczędzaj wodę.

10. Oszczędzaj prąd.

11. Oszczędzaj papier.

12. Dbaj o czyste powietrze.

Formy realizacji:

$1ü  Przykład osobowy nauczyciela i osób znaczących w życiu dziecka;

$1ü  Prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących proekologiczny styl życia;

$1ü  Spacery i wycieczki rozbudzające emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie

jej znaczenia dla życia człowieka, wdrażające do zachowania ostrożności wobec zwierząt i ptaków żyjących na wolności, stwarzające okazję do przypominania o zakazie dotykania i jedzenia nieznanych roślin;

$1ü  Umożliwienie dzieciom udziału w pracach hodowlanych, doświadczeniach, eksperymentach;

$1ü  Filmy edukacyjne pomagające zrozumieć konieczność ochrony przyrody;

$1ü  Dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. teatrzyki, pogadanki,

bajki, teksty literackie itp.;

$1ü  Udział w projektach oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska;

$1ü  Obserwacja przyrody w różnych porach roku;

$1ü  Segregowanie surowców wtórnych w sali i na terenie przedszkola.

$1ü  Udział konkursach plastycznych o tematyce pro-ekologicznej np.: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele dbają o Stumilowy las” org. przez Przedszkole nr 6 w Rawiczu, lub PSSE Rawicz.

Wartość: RODZINA

Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny.

Normy postępowania:

1. Poznaj swoje nazwisko.

2. Poznaj dokładny adres zamieszkania.

3. Poznaj imiona członków swojej rodziny.

4. Szanuj swoich rodziców i dziadków.

5. Bądź troskliwy w razie choroby domowników.

6. Wykonuj stałe obowiązki.

7. Wykonuj polecenia dorosłych.

8. Kultywuj tradycje swojej rodziny.

9. Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy.

10. Pamiętaj o uroczystościach rodzinnych.

11. Bierz aktywny udział w obchodach świąt rodzinnych (np. Dzień Matki, Dzień Babci

i Dziadka).

Formy realizacji:

$1ü  Rozbudzanie zainteresowania tradycjami swojej rodziny;

$1ü  Wzmacnianie więzi poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach oraz imprezach organizowanych w przedszkolu (np. uroczystości okolicznościowe, wycieczki, piknik);

$1ü  Wykonywanie upominków dla najbliższych.

Wartość: OJCZYZNA

Zasada: Bądź małym patriotą.

Normy postępowania:

1. Poznaj i szanuj symbole narodowe: godło, barwy, hymn.

2. Bierz udział w obchodach świąt państwowych.

3. Poznaj pomniki polskiej historii (m. in. Wawel, Zamek Królewski).

4. Bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz.

5. Szanuj język ojczysty i tradycje narodowe.

6. Poznaj piękno swojego miasta, dzielnicy, regionu.

Formy realizacji:

$1ü  Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (podczas zajęć i przy nadarzających się okolicznościach);

$1ü  Spacery i wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków;

$1ü  Czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji; umacniające i rozwijające przywiązanie do kraju rodzinnego, wzbogacające kulturę języka;

$1ü  Baśnie i legendy zapoznające dzieci z przeszłością ojczyzny, przekazujące dzieciom nieprzemijające idee patriotyzmu, jak również duchowe wartości kultury narodowej;

$1ü  Oglądanie albumów i fotografii pokazujących dzieciom najciekawsze miejsca regionu, w którym żyją oraz zapoznające z typowymi krajobrazami i folklorami Polski;

$1ü  Kąciki regionalne będące okazją do gromadzenia eksponatów, wytworów sztuki ludowej, fotografii, okazów przyrodniczych z regionu;

$1ü  Kultywowanie w przedszkolu tradycji świątecznych, np. malowanie pisanek, śpiewanie kolęd, przygotowywanie tradycyjnych potraw świątecznych.

$1ü  Uświadamianie, że Polska jest jednym z krajów Europy i należy do Unii Europejskiej; praca z mapą.

Wartość: WARTOŚCI MORALNE

Zasada: Kieruj się wartościami, nie krzywdź innych.

Normy postępowania:

1. Odnoś się do innych z szacunkiem.

2. Dbaj o język, używaj zwrotów grzecznościowych.

3. Szanuj cudzą godność, odrębność, prywatność. Nie rań uczuć innych. Nie sprawiaj

im przykrości. Bądź miły dla innych.

4. Naucz się prosić o pomoc. Za okazaną pomoc bądź wdzięczny i wyrażaj tę wdzięczność

odpowiednimi słowami.

5. Akceptuj odmienność innych ludzi, niepełnosprawność, bądź tolerancyjny.

6. Staraj się dotrzymywać danego słowa.

7. Mów prawdę.

8. Nie zaglądaj pod nieobecność właścicieli i bez ich zgody do ich szuflad.

9. Odpowiedzialnie wypełniaj swoje obowiązki.

10. Miej odwagę przyznać się do winy.

11. Wiedz, że w niektórych sytuacjach brak odwagi jest czymś zupełnie innym niż tchórzostwo.

12. Unikaj przemocy, nie bądź agresywny.

Formy realizacji:

$1ü  Pogadanki, uświadamiające dzieciom potrzebę kierowania się w życiu szacunkiem;

$1ü  Dbałość o język, uprzejmość w słowach, grzeczność w gestach i zachowaniu;

$1ü  Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych poświęconych ludziom różnych ras i narodów;

$1ü  Zabawy prowadzone metodą pedagogiki zabawy oddziałujące na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjające wyzwalaniu pozytywnych uczuć, wzmacniające poczucie akceptacji;

$1ü  Scenki teatralne pozwalające na odgrywanie określonych sytuacji;

$1ü  Słuchanie utworów literackich stwarzających okazję do poznawania różnych sytuacji, formułowania ocen i wyciągania wniosków;

$1ü  Uświadamianie dzieciom, że jest wiele sposobów radzenia sobie z własną złością;

$1ü  Przykład osobowy nauczyciela i osób znaczących w życiu dziecka.

Sposoby realizacji programu wychowawczego wobec rodziców:

$1ü  Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym placówki i jego zaopiniowanie;

$1ü  Uświadomienie konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;

$1ü  Zapoznanie z zasadami i regułami wychowawczymi przyjętymi przez dzieci i nauczycieli.

$1VI.        Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych

wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.

 Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie zasad ustalonych w grupie (Kodeks Przedszkolaka).

Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

 Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie, w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

$1ü  Samoobsługi i czynności higienicznych;

$1ü  Zabaw samorzutnych;

$1ü  Zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości;

$1ü  Spożywania posiłków;

$1ü  Spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

W Niepublicznym Przedszkolu „SARENKA”

Dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpieczne.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.

8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

9. Osiąga gotowość szkolną.

Rodzice:

1. Uzyskują pomoc pedagogiczną.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

4. Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.

7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.

Nauczyciele:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

3. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia/kwalifikacje.

4. Wykorzystują twórcze i aktywne metody pracy.

5. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.

6. Monitorują efektywność własnej pracy.

7. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

8. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.

9. Dobierają właściwe metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.

10. Proponują rodzicom różnorodne formy współpracy.

11. W relacjach z dziećmi potrafią być cierpliwi, mili, wyrozumiali, serdeczni, ale i konsekwentni. Dotrzymują umów, przyrzeczeń i tajemnic. Pamiętają, że dziecko częściej reaguje na pochwałę niż na karę.

12. W relacjach z rodzicami pełnią rolę inspirującą i integrującą proces wychowawczy; pogłębiają wiedzę rodziców poprzez informowanie o osiągnięciach i ewentualnych niepowodzeniach dziecka oraz wzbogacają wiedzę pedagogiczną rodziców. Zbierają niezbędne informacje dotyczące warunków życia dziecka, jego zainteresowań.

Pracownicy obsługi:

1. Współdziałają w nauczycielem.

2. Dbają o bezpieczeństwo dzieci.

3. Są odpowiedzialni.

4. W kontaktach interpersonalnych są życzliwi i taktowni.

5. Znają swoje obowiązki i sumiennie się z nich wywiązują.

6. Nie angażują się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

Wszyscy, zarówno rodzice, jak i cały personel przedszkola powinni kierować się zasadą, że jest coś, co w istotny sposób odróżnia nauczanie wartości od edukacji w innych dziedzinach, mianowicie, najważniejszym elementem tej nauki jest przykład dorosłych. Nie teoria, lecz zachowania dorosłych, czyli ich system wartości w działaniu, najdobitniej przemawiają do dzieci. Trzeba być bardzo uważnym, by praktykowane przez nas w codziennym życiu wartości, które dzieci dostrzegają i nieomylnie interpretują, były spójne z tymi, które głosimy i których chcemy nauczyć dzieci.

$1VII.    System motywacji

Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, szczególnie dziecko.

Nagradzamy za:

$1ü  Podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym;

$1ü  Bezinteresowną pomoc słabszym;

$1ü  Wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania z uwzględnieniem możliwości dziecka;

$1ü  Bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury).

Formy nagród:

$1ü  Pochwała indywidualna;

$1ü  Pochwała wobec grupy;

$1ü  Pochwała w postaci znaczka, naklejki;

$1ü  Pochwała przed rodzicami;

$1ü  Dostęp do atrakcyjnej zabawki, zajęcia, zabawy;

$1ü  Wyróżnienie w postaci pełnienia określonej roli (funkcji) w grupie (dyżury, pomoc, wyznaczone zadanie).

Po ustaleniu norm postępowania wskazane jest ustalenie określonych konsekwencji za brak

podporządkowania się przyjętym normom, umowom i zasadom.

Środki zaradcze stosujemy za:

$1ü  Nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i w przedszkolu;

$1ü  Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;

$1ü  Niekulturalne i agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty;

$1ü  Przeszkadzanie innym w zabawie;

$1ü  Celowe niewywiązanie się z podjętych obowiązków;

$1ü  Niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

Formy środków zaradczych w przypadku niestosowania się do ustalonych wspólnych zasad:

$1ü  Słowne upomnienie, czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad);

$1ü  Upomnienie wobec grupy;

$1ü  Poinformowanie rodziców o przewinieniu;

$1ü  Wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;

$1ü  Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;

$1ü  Ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji;

$1ü  Odsunięcie na krótki czas od zabawy,

$1ü  Brak naklejki nagrody, lub wręczenie smutnej buźki.

Budowanie systemu motywacji opiera się na stosowaniu nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego, przechodzeniu od nagradzania ciągłego do sporadycznego, nagradzania nie tylko efektów, ale też prób wykonania czynności.

 Dziecko częściej reaguje na pochwałę niż na konsekwencję złego postępowania (karę), dlatego też program wychowawczy przedszkola oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych, nauczyciele jednak powinni unikać nadmiaru nagród, zachowując konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

 Wychowawcy, opracowując wspólnie z dziećmi „Kodeks Przedszkolaka” z jednej strony – wspierają je i motywują do przestrzegania norm i zasad, z drugiej jednak, konsekwentnie egzekwują kodeks.

Dziecko potrzebuje precyzyjnego i wyraźnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

$1VIII.          Propozycje programów profilaktycznych

    do wykorzystania w realizacji

     programu wychowawczego

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju, jak

i przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Poza edukacją i wychowaniem dzieci, konieczne jest wprowadzanie szeregu programów profilaktyczno-edukacyjnych, promujących zdrowy tryb życia i bezpieczeństwo. Programy profilaktyczne w przedszkolu mają za zadanie uświadomić dzieciom istniejące w życiu ludzkim zagrożenia oraz wyposażyć je w umiejętności radzenia sobie z nimi.

1. „Akademia Aquafresh”, Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków.

2. „Czyste powietrze wokół nas”, Narodowy Program Zdrowia – SANEPID.

3. „Program wstępnej adaptacji dziecka do przedszkola”,

 program własny (mgr M. E. Juskowiak) – program adaptacyjny.

4. „Przedszkolak potrafi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo”, program własny

(mgr M. E.  Jakubek) – program profilaktyczny.

5. „Mówię i słucham”, program własny

(mgr M. E. Jakubek) – program logopedyczny

6. „Cała Polska czyta dzieciom”, kampania ogólnopolska.

$1IX.         Propozycje literatury uczącej dzieci wartości

1. J. Brzechwa – „Kłamczucha”, „Kwoka”, Pchła Szachrajka”, „Szelmostwa Lisa Witalisa”.

2. H. Ch. Andersen – „ Brzydkie Kaczątko”, „Królowa Śniegu”, „Calineczka”, „Nowe szaty

Cesarza”.

3. C. Collodi – „Pinikio”.

4. R. Jędrzejowska-Wróbel – „Seria z Plastelinkiem”.

5. P. Bourgeois i B. Clark – „Seria z Franklinem”.

6. K. Makuszyński – „Przygody Koziołka Matołka”.

7. Cz. Janczarski – „Miś Uszatek”.

8. A.A. Milne – „Kubuś Puchatek”.

9. J. Tuwim – „Rzepka”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Pstryk”.

10. G. Delahaye – „Seria o Martynce”.

11. K.W. Grimm – „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Trzy Świnki”.

12. G. Kasdepke – „Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło

bezpiecznie bawić się w domu”, „Tylko bez całowania! Czyli jak poradzić sobie

z niektórymi emocjami”, „Skąd się biorą dzieci?”, „Z piaskownicy w świat”, „Mam prawo”,

„Bon czy ton, savoir-vivre dla dzieci”.

13. D. Zawadzka – „Siedem supełków. Bajki, które pomagają wychowywać”.

14. M. Molicka – „Bajki terapeutyczne”.

15. W. Chotomska – „Trzymaj się Kamil”.

16. M. Terlikowska – „Do widzenia - dzień dobry”.

17. A. Rusakiewicz – „Dobre maniery”.

18. W. Badalska – „Ballada o uprzejmym rycerzu”.

19. D. Wawiłow – „Moja siostra królewna”.

20. W. Bełza – „Kto ty jesteś? Polak mały”.

21. A. Puszkin – „O rybaku i złotej rybce”.

22. G. Kasdepke, J. Olech, A. Kaluga – Seria: „Poczytajki pomagajki”.

$1X.             Ewaluacja

Program poddany zostanie ewaluacji. Ewaluacja uwzględniać powinna opinię wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Sposoby ewaluacji:

$1ü  Ankiety (skierowane do realizatorów programu);

$1ü  Ankiety (skierowane do rodziców);

$1ü  Rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup;

$1ü  Ocena grupy przez nauczyciela, wnioski.

Załącznik nr 1

Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

$1ü  Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

$1ü  Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

$1ü  Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

$1ü  Wyrażania swoich uczuć i myśli;

$1ü  Nauki poprzez zabawę;

$1ü  Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

$1ü  Godności i nietykalności osobistej;

$1ü  Wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania;

$1ü  Akceptacji i indywidualnego rozwoju;

$1ü  Ochrony zdrowia i nienaruszalności cielesnej;

$1ü  Korzystania z dóbr kulturalnych;

$1ü  Znajomości swoich praw;

$1ü  Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

$1ü  Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

$1ü  Zabawy i wyboru towarzysza zabawy;

$1ü  Spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;

$1ü  Aktywnego kształtowania postaw społecznych;

$1ü  Doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

$1ü  Snu i wypoczynku, relaksu;

$1ü  Zdobywania wiedzy;

$1ü  Jedzenia i picia, gdy jest głodne lub spragnione;

$1ü  Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej;

$1ü  Popełniania błędów i odnoszenia sukcesów;

$1ü  Własnej prywatności;

$1ü  Niewiedzy – dziecko ma prawo nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i innych:

$1ü  Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli;

$1ü  Używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów;

$1ü  Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek i kolegów;

$1ü  Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

$1ü  Szanować sprzęt i zabawki w przedszkolu;

$1ü  Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

$1ü  Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;

$1ü  Przejawiać właściwy stosunek do innych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Załącznik nr 2

Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice w przedszkolu mają prawo do:

$1ü  Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo-dydaktycznej;

$1ü  Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;

$1ü  Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w jej

  • osiągnięciu wspomagać;

$1ü  Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

$1ü  Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwa, tj. Radę Rodziców;

$1ü  Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

$1ü  Uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych oraz uroczystościach przedszkolnych;

$1ü  Poznania jadłospisu na dany dzień;

$1ü  Proponowania charakteru zajęć dodatkowych.

Rodzice w przedszkolu mają obowiązek:

$1ü  Przestrzegać Statutu Niepublicznego Przedszkola SARENKA w Rawiczu,

$1ü  Respektować uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;

$1ü  Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

$1ü  Zaopatrzyć dziecko w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;

$1ü  Przestrzegać godzin pracy przedszkola;

$1ü  Terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

$1ü  Informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

$1ü  Niezwłoczne zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

$1ü  Przestrzegać zasad higieny i BHP na terenie przedszkola;

$1ü  Wykazywać zainteresowanie postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

$1ü  Uczestniczyć w zebraniach rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielem, bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku;

$1ü  Wspierać nauczycieli, w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

Załącznik nr 3

Zadania nauczyciela – wychowawcy

$1ü  Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

$1ü  Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka;

$1ü  Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

$1ü  Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

$1ü  Ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów;

$1ü  Współpracowanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną itp.;

$1ü  Dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych;

$1ü  Dbanie o estetykę pomieszczeń;

$1ü  Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania;

$1ü  Prowadzenie dokumentacji zgodnie z określonymi przepisami;

$1ü  Planowanie własnego rozwoju zawodowego;

$1ü  Realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

$1ü  Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

$1ü  Współtworzenie dobrej atmosfery w przedszkolu;

$1ü  Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;

$1ü  Codzienne i sumienne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;

$1ü  Przestrzeganie podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.