Get Adobe Flash player

Program profilaktyczny

 

Przedszkolak

potrafi zadbać

o zdrowie

i bezpieczeństwo

Program profilaktyczny

dla

Niepublicznego Przedszkola SARENKA w Rawiczu

 

Autor: mgr Monika Ewa Jakubek

 1. WSTĘP

Prezentowany program jest działaniem o charakterze profilaktycznym. Główną przyczyną, która skłoniła do jego opracowania, była troska
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz potrzeba wykształcenia w nich zachowań
i postaw sprzyjających dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Profilaktyka jest działaniem, którego celem jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu jednostki. W ujęciu pedagogicznym oznacza ona zapobieganie powstawaniu u dzieci niewłaściwych postaw, błędów w uczeniu się lub postawie ciała. Jest ona zatem oddziaływaniem pożądanym, które wskazuje
i promuje to, co pozytywne, a zapobiega powstawaniu lub utrwalaniu tego, co negatywne, niewłaściwe.

Małe dziecko ma niewielki zasób doświadczeń, wiedzy, umiejętności, schematów działania. Jednak w miarę rozwoju wiedza pogłębia się, umiejętności doskonalą się, a doświadczenia dziecka - poszerzają się. Aby w procesie rozwoju
i w każdej z wymienionych sfer następował progres - dziecko musi aktywnie poznawać, badać i odkrywać otaczający je świat; poznawać rządzące w nim reguły
i prawidła, eksperymentować, a z dokonywanych prób wyciągać wnioski na temat właściwości i cech rzeczywistości, zależności między jej poszczególnymi elementami. Eksplorowanie bliższego i dalszego otoczenia jest zapewne dla dziecka fascynującą przygodą. Pochłonięte i oddane bez reszty zajęciom dziecko skupia się na tym co „tu i teraz”, nierzadko odcina się od rzeczywistości, staje się głuche na sygnały dobiegające ze strony rodziców. Jeśli dodać do tego wynikającą z właściwości jego rozwoju impulsywność, ruchliwość, skłonność do naśladowania, niezdolność do antycypowania oraz życiową niezaradność – nietrudno wyobrazić sobie jak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw czyha na dziecko.

Z drugiej jednak strony dziecko w wieku przedszkolnym chłonie wiedzę,
a dzięki wrodzonej podatności na naukę, łatwo opanowuje reguły i zasady odnoszące się do niebezpieczeństw, a także przyswaja sobie zachowania i nawyki prozdrowotne.

            Od momentu przyjścia na świat zapewnienie psychofizycznego bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków do rozwoju jest zadaniem rodziców i opiekunów dziecka. W momencie przekroczenia przez dziecko progu przedszkola – obowiązek ten zaczynają oni dzielić z nauczycielami. Mimo najszczerszych chęci, ani jedni, ani drudzy nie zawsze mogą towarzyszyć dzieciom i czuwać nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Nie jest też możliwe usunięcie wszystkich zagrożeń
i niebezpieczeństw jakie mogą się im przydarzyć.

            Dlatego też – mając na uwadze powyższe rozważania – wiedza i umiejętności dotyczące dbałości o zdrowie oraz poznawanie reguł bezpieczeństwa powinny stać się udziałem dziecka już na etapie edukacji przedszkolnej. Dorośli mają obowiązek wyposażyć swych podopiecznych w wiedzę na temat zachowań sprzyjających szeroko rozumianemu zdrowiu, różnych niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie mogą oni napotkać zarówno w domu, podwórku, ulicy, dalszym otoczeniu, ze strony świata ludzi, przyrody, techniki; wpoić im zasady i reguły warunkujące ich zdrowy
i bezpieczny rozwój, szerzyć postawę nie prowokowania i unikania zagrożeń oraz wyposażać ich w pewne schematy działań i zachowań – by w razie konieczności – potrafiły chronić swe zdrowie i życie, lub wiedziały, gdzie szukać pomocy.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Poczucie bezpieczeństwa oraz dobre samopoczucie to elementarne potrzeby każdego człowieka. Ich zaspokojenie gwarantuje jednostce rozwój, dobre samopoczucie, daje siły i chęci do działania. Potrzeby te są szczególnie silne u dzieci. Troska o ich bezpieczeństwo i harmonijny rozwój to zadanie rodziców i nauczycieli, ale także innych środowisk i instytucji społecznych.

Kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań oraz przekazywanie zasad i reguł bezpieczeństwa będzie tym pełniejsze i skuteczniejsze, im większa liczba podmiotów zostanie zaangażowania w to przedsięwzięcie. Działanie zakrojone na szerszą skalę z uczestnictwem wielu środowisk pozwoli też dzieciom przekonać się
o istnieniu całej siatki powiązań, której od początku do końca jest troska o ich zdrowie i życie.

W związku z powyższym, niniejszy program opiera się na następujących założeniach:

 • Warunkiem prawidłowej realizacji programu jest znajomość psychofizycznej sylwetki dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Wszystkie treści i zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dzieci muszą być dostosowane do poziomu ich rozwoju oraz możliwości percepcyjnych.
 • Zajęcia odbywają się w sposób planowany i systematyczny.
 • Organizowane sytuacje, zajęcia mają pozwolić dzieciom - poprzez ich aktywny udział w nich - na poznawanie sposobów radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych oraz poznanie osób, na pomoc których mogą liczyć.
 • Nauczyciele są wyposażeni w wiedzę i kompetencje zapewniające właściwą organizację oraz przebieg programu.
 • Aby program odniósł spodziewane efekty konieczna jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym oraz osobami i instytucjami spoza terenu przedszkola.

Niniejszy program opracowany został na podstawie:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72
 • Konwencji o Prawach Dziecka - art. 3, art. 19 i art. 33
 • Ustawy z dnia 7 IX 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 23 XII 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół
 • Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (DZ. U. z dnia 15 I 2009r.)

Realizowany będzie w Niepublicznym Przedszkolu SARENKA w Rawiczu
w każdym roku szkolnym.

 1. CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 • Wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym;
 • Wdrażanie dzieci do zachowywania bezpieczeństwa i unikania zagrożeń;
 • Ćwiczenie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacjach zagrożenia;
 • Zapoznawanie przedstawicielami służb i instytucji związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa;
 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiana się złemu traktowaniu psychicznemu
  i fizycznemu;
 • Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zachowaniach mu służących;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci, a przez to rozwijanie ich sprawności fizycznej i odporności emocjonalnej.

Cele szczegółowe:

Każdy z celów ogólnych zawiera z sobie szereg celów operacyjnych, które pozwolą dokładnie sprecyzować efekty działań. Są to:

 • Rozumienie różnorodności zainteresowań, upodobań różnych osób i szanowanie ich;
 • Współtworzenie przyjaznej, serdecznej atmosfery w grupie;
 • Przestrzeganie ustalonych norm, zasad, umów;
 • Rozpoznawanie, nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
 • Poznanie wybranych roślin;
 • Poznawanie natury wybranych zjawisk atmosferycznych;
 • Określanie skutków działania poznanych zjawisk atmosferycznych dla życia człowieka (burza, wiatr, lód)
 • Poznanie zasad działania, budowy wybranych urządzeń technicznych, AGD (radio, sokowirówka)
 • Bezpieczne posługiwanie się prostymi sprzętami i urządzeniami (telewizor, radio, komputer)
 • Przestrzeganie ustalonych reguł i zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola (sala, łazienka, szatnia), ogrodzie
 • Stosowanie zasad bezpieczeństwa w domu
 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dotyczących prawidłowego
  i bezpiecznego poruszania się po drogach, ulicach, przejściach dla pieszych
 • Zachowywanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami (domowymi, dzikimi, chorymi)
 • Odpowiednie zachowanie w czasie burzy, huraganu
 • Bezpieczne posługiwanie się przyborami (nożyczki, igła, młotek)
 • Wybieranie bezpiecznych miejsc do zabaw
 • Stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z obcymi
 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętów i urządzeń na placu zabaw
 • Niedotykanie, niejedzenie nieznanych roślin
 • Zachowywanie ostrożności w kontaktach z lekami, środkami chemicznymi
 • Umiejętność właściwego zachowania w sytuacji kontaktu z niebezpiecznym zwierzęciem (osa, groźny pies)
 • Umiejętność wykonania masażu serca
 • Znajomość numerów telefonów alarmowych
 • Umiejętność poinformowania wybranych służb o zaistniałym wypadku, niebezpieczeństwie
 • Znajomość charakteru pracy przedstawicieli służb zdrowia i bezpieczeństwa
 • Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zwiedzanie miejsc pracy ludzi ze służb zdrowia i bezpieczeństwa
 • Szukanie kompromisów w spornych sprawach
 • Poznawanie sposobów na rozładowanie napięcia, agresji
 • Radzenie sobie z dokuczaniem poprzez zachowania prospołeczne
 • Wykazywanie się asertywnością wobec osób stwarzających niekomfortowe sytuacje (dokuczanie, przemoc)
 • Znajomość ogólnej budowy swojego ciała
 • Dostosowywanie ubioru do warunków pogodowych
 • Dbanie o higienę ciała, rąk, zębów
 • Dostrzeganie symptomów choroby
 • Rozumienie konieczności przyjmowania leków w czasie choroby
 • Rozumienie konieczności badań i szczepień ochronnych
 • Znajomość zdrowych produktów i spożywanie ich
 • Unikanie produktów szkodzących zdrowiu
 • Orientowanie się w regułach zdrowego żywienia (piramida pokarmowa)
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych metod
 • Uczestniczenie w zabawach, grach z elementem rywalizacji
 • Radzenia sobie z porażką
 1. METODY

Niniejszy program opiera się w większości na metodach aktywizujących
i pobudzających dzieci do działania, przeżywania i doświadczania realizowanych treści. Wszystkie założone w nim działania będą realizowane przez osoby odpowiedzialne i kompetentne, często korzystające ze wsparcia specjalistów, ekspertów.

Praca nad poszczególnymi treściami, zagadnieniami odbywać się będzie
w formie indywidualnej, grupowej lub zbiorowej.

Najważniejszymi metodami aktywizującymi i podającymi, w oparciu o które realizowany będzie program profilaktyczny, są:

 • Projekcja filmów edukacyjnych
 • Scenki dramowe
 • Opowiadania, bajki, wiersze
 • Historyjki obrazkowe
 • Zabawy relaksacyjne
 • Burze mózgów
 • Pokaz, instruktaż
 • Wycieczki
 • Spotkania z przedstawicielami służb ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Zdania niedokończone
 • Quizy
 • Zagadki
 • Ćwiczenia sprawdzające
 • Prace indywidualne, grupowe dzieci
 1. EWALUACJA PROGRAMU

Program dotyczy kształtowania pożądanych postaw i zachowań dzieci. Ponieważ przedszkole nie jest jedyną instytucją, która ma wpływ na ich formowanie – ewaluacja będzie zatem obejmowała skutki szerszych oddziaływań niż jedynie tych zamierzonych w niniejszym programie. Dowodami, które będą świadczyć
o osiągnięciu zamierzonych celów będzie głównie przekonanie realizatorów, że dzieci zostały wyposażone w wiedzę oraz nauczone odpowiednich zachowań, które w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych czy wręcz ekstremalnych - wpłyną na poprawę ich zdrowia lub bezpieczeństwa. Zaangażowanie rodziców oraz instytucji służb ochrony zdrowia i bezpieczeństwa będzie także sporym atutem świadczącym
o powodzeniu programu.

Aby sprawdzić, na ile działania w ramach programu przynoszą efekty, ewaluacja będzie polegała na:

 • Analizowaniu proponowanych przez dzieci rozwiązań sytuacji problemowych
 • Obserwacji zachowań dzieci w różnych sytuacjach
 • Rozmowach kierowanych z dziećmi, rodzicami i nauczycielami
 • Analizie i ocenie stopnia zaangażowania dzieci w różne formy propagujące zdrowy styl życia
 • Wystosowaniu kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców
 • Pytaniach sprawdzających stawianych przed dziećmi
 • Analizie wytworów prac dzieci
 1. TEMATYKA DZIAŁAŃ

Zagadnienia zamieszczone w programie dotyczą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa oraz zdrowia. Taki, a nie inny ich dobór podyktowany był koniecznością ograniczenia poruszanego tematu do najważniejszych – zdaniem autora – kwestii. Jednakże program w swej strukturze jest otwarty i w razie konieczności zagadnienia w nim ujęte mogą zostać pominięte na rzecz innych – nie zawartych w nim, a zyskujących na znaczeniu w konkretnych okolicznościach
i warunkach.

 

 

 

Treści

Formy realizacji

Osiągnięcia dzieci

BEZPIECZNI W PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole – rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w budynku przedszkola

 • Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola, zabawkami, sprzętami, narzędziami i zasadami korzystania z nich
 • Ustalenie zasad postępowania sprzyjających bezpieczeństwu – Kodeks przedszkolaka
 • Zapoznanie z pracownikami przedszkola i pełnionymi przez nich rolami
 • Zna pomieszczenia w przedszkolu i ich przeznaczenie
 • Porusza się bezpiecznie po budynku przedszkola
 • Bierze udział w tworzeniu kodeksu
 • Przestrzega zasad ustalonych w kodeksie
 • Zna pracowników przedszkola
 

Nasz plac zabaw – rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu na placu zabaw

 • Zapoznanie z urządzeniami i sprzętami na placu zabaw, ich przeznaczeniem i zasadami korzystania z nich
 • Ustalenie zasad zgodnej i wspólnej zabawy na palcu zabaw i przestrzeganie ich
 • Wdrażanie dzieci do szanowania wspólnej własności
 • Korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • Przestrzega zasad pobytu w ogrodzie
 • Nie oddala się od nauczyciela
 • Dba o ład i porządek na placu zabaw
 

Uwaga! Pali się! – poznanie procedury postępowania w razie pożaru w przedszkolu

 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania i postępowania w razie pożaru
 • Przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego
 • Wie, jak zachować się w razie pożaru
 • Uczestniczy w próbnym alarmie
 • Zachowuje spokój i opanowanie w sytuacji   kryzysowej
 

Współgospodarz sali – kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności za miejsce, w którym się przebywa

 • Wdrażanie dzieci odo dbałości o ład i porządek w sali
 • Wykonywanie ozdób i dekoracji do sali
 • Pełnienie jednodniowych dyżurów
 • Dba o czystość w miejscu zabawy i pracy
 • Pełni dyżury przy posiłkach, w kącikach zainteresowań
 • Wykazuje się inicjatywą w dbałości o salę
 • Dba o zabawki i przedmioty w Sali
 

BEZPIECZNI  NA ULICY

Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą – poznanie zasad ruchu pieszych

 • Doskonalenie orientacji w stronności własnego ciała
 • Zapoznanie dzieci z zasadami przechodzenia przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym i oznaczonym (pasy)
 • Ćwiczenia praktyczne i utrwalające zdobyte umiejętności w sytuacji zadaniowej (przedszkole) i naturalnej (ulica)
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę ciała
 • Zna zasadę przechodzenia przez jezdnię
 • Wie co to są pasy
 • Doskonali zdobyte umiejętności w   sytuacjach zadaniowych oraz praktyce
 

Światła sygnalizatora – poznanie zasad ruchu pieszego i samochodowego z sygnalizacją świetlną

 • Poznanie funkcji sygnalizatora świetlnego, znaczenia poszczególnych kolorów dla pojazdów
 • Zapoznanie z zasadą przechodzenia przez jezdnię z sygnalizacją świetlną
 • Ćwiczenia praktyczne i utrwalające zdobyte umiejętności w sytuacji zadaniowej (przedszkole) i naturalnej (ulica)
 • Wykonanie elementów do makiety skrzyżowania
 • Zabawa makietą zgodna z zasadami ruchu drogowego
 • Wie do czego służy sygnalizator
 • Łączy zachowanie pojazdów z kolorami sygnalizatora
 • Łączy zachowanie pieszego z kolorami sygnalizatora
 • Doskonali zdobyte umiejętności w   sytuacjach zadaniowych oraz praktyce
 • Tworzy elementy makiety skrzyżowania
 • Przestrzega przepisów drogowych w zabawie
 

Kolorowe znaki – zapoznanie z różnorodnością znaków drogowych i pełnioną przez nie funkcją

 • Poznanie funkcji znaków drogowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych znaków drogowych
 • Odszukiwanie znaków w najbliższej okolicy, w trakcie spacerów
 • Wie co to są znaki drogowe
 • Wie do czego służą znaki
 • Potrafi podzielić znaki na ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne
 • Wskazuje i nazywa wybrane znaki
 • Potrafi wskazać znaki najbliższym otoczeniu
 

Policjant nasz przyjaciel– wzbudzanie zaufania do policjanta i szacunku do jego pracy

 • Zaznajomienie dzieci z pracą policjanta w oparciu o wiersze, opowiadania, spotkania
 • Poznanie sprzętu i akcesoriów policyjnych oraz ich przeznaczenia
 • Wycieczka na komendę policji
 • Poznanie numeru alarmowego policji
 • Wie na czym polega praca policjanta
 • Nazywa sprzęt i akcesoria policyjne
 • Zwiedza komendę policji
 • Zna numer alarmowy na policję
 

Bezpieczny spacer i wycieczka – wdrażanie zasad bezpiecznego poruszania się w praktyce

 • Ustalenie zasad zachowania na wycieczce, spacerze
 • Przestrzeganie zasady ruchu prawostronnego
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się w zwartej kolumnie
 • Zna zasady zachowania na wycieczce, spacerze; przestrzega ich
 • Poruszą się prawą stroną
 • Zachowuje odpowiednią odległość od jezdni
 • Porusza się w zwartej kolumnie
 • Sygnalizuje ręką przejście przez jezdnię
 

Bezpieczna podróż samochodem – wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego podróżowania samochodem
 • Zachęcanie do przejawiania postawy asertywnej w stosunku do rodziców w sytuacji nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • Wie, że dziecko powinno podróżować w foteliku na tylnim siedzeniu
 • Przypomina rodzicom o konieczności zapięcia pasów
 

BEZPIECZNI W DOMU I NA PODWÓRKU

Ostrożnie z ogniem – rozumienie niebezpieczeństw wynikających z zabawy ogniem

 • Poznanie roli ognia w życiu człowieka, korzyści oraz siły niszczycielskiej
 • Ukazanie skutków zabawa z ogniem
 • Wie, jaką rolę pełni ogień w życiu człowieka
 • Wie, czym może zakończyć się zabaw ogniem
 • Zna przyczyny pożarów
 

Strażak to bohater- wzbudzanie szacunku i uznania dla pracy strażaka

 • Zaznajomienie dzieci z pracą strażaka w oparciu o wiersze, opowiadania, spotkania
 • Poznanie sprzętu i akcesoriów strażackich oraz ich przeznaczenia
 • Wycieczka do komendy straży pożarnej
 • Poznanie numeru alarmowego straży pożarnej
 • Poznanie i ćwiczenie procedury zgłaszania pożaru
 • Wie na czym polega praca strażaka
 • Nazywa sprzęt i akcesoria strażackie
 • Zwiedza komendę straży pożarnej
 • Zna numer alarmowy do straży
 • Potrafi zgłosić pożar
 

Urządzenia elektryczne – poznanie zasad korzystania z urządzeń elektrycznych. Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego korzystania ze sprzętu domowego

 • Nazywanie urządzeń elektrycznych oraz określanie ich przeznaczenia
 • Ustalanie zasad korzystania z urządzeń elektrycznych
 • Korzystanie z wybranych urządzeń pod kontrolą dorosłych
 • Poznanie budowy i zasady działania wybranych urządzeń
 • Rozumienie konieczności zachowania ostrożności w posługiwaniu się prądem
 • Nazywa urządzenia elektryczne
 • Wie do czego służą poszczególne urządzenia
 • Zna zasady korzystania z urządzeń i przestrzega ich
 • Korzysta z wybranych urządzeń pod okiem dorosłego
 • Rozumie zasadę działania wybranych urządzeń
 • Wie, że prąd jest niebezpieczny
 

Niebezpieczne substancje – rozumienie zakazu zabawy substancjami chemicznymi i lekami

 • Ustalenie zasad korzystania ze środków czystości, leków i substancji chemicznych oraz przestrzeganie ich
 • Nie zażywa samo leków
 • Nie bawi się środkami chemicznymi ani czystości
 • Zna konsekwencje niewłaściwego używania tych substancji
 

Ryzykowne zabawy – uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw podczas nieobecności rodziców

 • Ukazanie jakie ryzyko i niebezpieczeństwo niosą ze sobą niemądre zabawy
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw w domu
 • Sporządzenie listy zabaw dozwolonych w domu podczas nieobecności rodziców
 • Potrafi wymienić niebezpieczne zabawy
 • Wie, czym mogą skończyć się niedozwolone zabawy
 • Wie, w co może bawić się w domu gdy nie ma rodziców
 • Bierze udział w ustaleniu zasad w domu podczas nieobecności rodziców i przestrzega ich
 

Ktoś puka – stosowanie zasady ograniczonego zaufania do nieznajomych

 • Ustaleni reguł zachowania, gdy ktoś puka podczas nieobecności rodziców
 • Odgrywanie dialogów sytuacyjnych
 • Ukazanie, czym grozi wpuszczenie do domu nieznanej osoby (na podst. Bajki „O wilku i siedmiu koźlątkach”
 • Wie, jak zachować się, gdy jest samo w domu i ktoś puka do drzwi
 • Wie, kogo może wpuścić do domu, a kogo nie
 • Wychodzi w dialog z nauczycielem
 • Wie, co może się stać, gdy ktoś obcy wejdzie do domu
 

Sam na podwórku – stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób obcych

 • Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania w stosunku do obcych
 • Ustalenie reguł postępowania w przypadku zaczepienia przez nieznajomego
 • Nie ufa obcym
 • Nie przyjmuje podarunków od osób nieznajomych
 • Nie oddala się nigdzie z osobą nieznaną
 • Zgłasza rodzicowi lub opiekunowi każdy kontakt z osobą obcą
 • Zna zasady postępowania w sytuacji zaczepienia przez osobę obcą
 

Tu lepiej się nie bawić – uświadomienie zagrożenia płynącego
z zabaw w miejscach do tego nieodpowiednich

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku
 • Poznanie miejsc niewłaściwych do zabawy oraz skutków zabaw w takich miejscach
 • Potrafi wskazać miejsca niewłaściwe do zabaw
 • Wie czym kończą się zabawy w miejscach do tego nieprzystosowanych
 • Bawi się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
 • Korzysta z urządzeń na placu zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem
 

Zgubiłem się – poznanie schematu postępowania
w przypadku zagubienia

 • Poznanie schematu postępowania na wypadek zgubienia się w tłumie
 • Ćwiczenie zdobytych umiejętności w sytuacjach zadaniowych
 • Poznanie swojego adresu zamieszkania
 • Wie, do kogo zwrócić się o pomoc
  w przypadku zagubienia
 • Ćwiczy zdobyte umiejętności w sytuacjach zadaniowych
 • Zna swój adres zamieszkania
 • Wie, komu może podać adres zamieszkania
 

BEZPIECZNE KONTAKTY ZE ZWIERZĘTAMI

Jak pomóc zwierzętom? – budzenie szacunku do zwierząt i troski o ich los

 • Wykształcenie w dzieciach postawy opiekuńczości i odpowiedzialności za zwierzęta
 • Poznanie zasad postępowania wobec porzuconego, rannego zwierzęcia
  • Czuje się odpowiedzialne za swe zwierzątko
  • Dba o swoje zwierzątko
  • Nie dotyka bezpańskich, rannych zwierząt
  • Potrzebę pomocy zwierzęciu zgłasza dorosłym
 

Uwaga! Zły pies! – zaznajomienie
z pozycjami obronnymi w razie ataku psa

 • Poznanie zasad zachowania w sytuacji spotkania z groźnym psem
 • Ćwiczenie w sytuacjach zadaniowych poznanych reakcji i zachowań
 • Poznanie zachowań mogących drażnić zwierzęta
  i unikani ich
 • Wie, jak należy zachować się podczas spotkania z psem
 • Potrafi przyjąć pozycje obronne
 • Ćwiczy wiedzę i umiejętności w sytuacjach zadaniowych
 • Wie, co może rozdrażnić zwierzę
 • Unika zachowań drażniących zwierzęta
 

Uwaga! Osa! – zaznajomienie z pozycjami obronnymi i zachowaniami w razie ataku niebezpiecznych owadów

 • Poznanie zasad zachowania w sytuacji spotkania z niebezpiecznym owadem
 • Ćwiczenie w sytuacjach zadaniowych poznanych reakcji i zachowań
 • Wie, jak należy zachować się podczas spotkania z osą, pszczołą
 • Potrafi przyjąć pozycje obronne
 • Ćwiczy wiedzę i umiejętności w sytuacjach zadaniowych

DBAM O ZDROWIE

Moje ciało – poznawanie ogólnej budowy swego ciała oraz pełnionych przez nie funkcji

 • Nazywanie poszczególnych części ciała
 • Poznawanie nazw i funkcji wybranych organów wewnętrznych
 • Poznanie zasad dbałości o swe ciało (jego poszczególne części)
 • Wskazuje i nazywa poszczególne części ciała
 • Nazywa wybrane organy wewnętrzne
 • Zna funkcje wybranych narządów wewnętrznych
 • Potrafi zadbać o poszczególne części ciała
 

Dbam o zęby – wdrażanie do dbałości
o higienę jamy ustnej

 • Wykształcenie u dzieci nawyku dbania o zęby
 • Poznanie zasad mycia zębów
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności podczas mycia zębów
 • Spotkanie ze stomatologiem – przełamywanie niechęci i obaw przed wizytą u stomatologa
 • Wie, dlaczego trzeba myć zęby
 • Zna zasady mycia zębów
 • Potrafi samodzielnie prawidłowo umyć zęby
 • Wie, kto to jest stomatolog
 • Przełamuje strach i niechęć do kontroli stomatologicznej
 

Lubię czystość – kształtowanie nawyku mycia rąk

 • Poznanie czynności, po których należy umyć ręce
 • Rozumienie konieczności częstego mycia rąk
 • Stosowanie wiedzy w praktyce
 • Wie, kiedy trzeba myć ręce
 • Wie dlaczego należy myć ręce
 • Zna kolejne czynności podczas mycia rąk
 • Myje ręce po czynnościach, które tego wymagają
 

Hartuj się – wyrabianie nawyku codziennego przebywania na świeżym powietrzu

 • Rozumienie znaczenia codziennego pobytu na świeżym powietrzu
 • Kształtowanie umiejętności rozgrzewania części ciała narażonych na zmarznięcie
 • Korzysta codziennie ze świeżego powietrza
 • Potrafi rozgrzać części ciała szczególnie narażone na przemarznięcie
 • Przebiera się w przypadku przemoczenia odzieży
 

Chory kolega – umiejętność dostrzegania symptomów choroby. Ustalenie zasad zachowania wobecchorego

 • Kształtowanie postawy empatii
 • Rozpoznawanie oznak choroby
 • Poznawanie skutków niezapobiegania chorobom
 • Kształtowanie właściwych zachowań wobec osób chorych
 • Próbuje wczuć się w położenie osoby chorej
 • Zna symptomy niektórych chorób
 • Potrafi rozpoznać symptomy choroby u siebie lub innych
 • Sygnalizuje złe samopoczucie
 • Wie, jak leczy się niektóre choroby
 • Wie, że w czasie choroby należy przyjmować lekarstwa
 • Zna skutki niezapobiegania chorobom
 • Rozumie potrzeby osoby chorej
 • Zachowuje ciszę w obecności osób chorych
 

A sio bakterie – zapoznanie z przyczynami chorób

 • Poznanie przyczyn chorób i infekcji
 • Zapoznanie z pojęciami: bakteria, wirus
 • Odzwierciedlanie dobytej wiedzy w postaci plastycznej
 • Wie, co wywołuje choroby i infekcje
 • Wie co to są wirusy i bakterie
 • Przedstawia swe wyobrażenie bakterii i wirusów w postaci plastycznej
 

Lekarz i pielęgniarka – zapoznanie z rolą zawodową. Wzbudzanie zaufania do przedstawiciele służby zdrowia

 • Zapoznanie z charakterem pracy lekarza i pielęgniarki
 • Wzbudzanie zaufania do pracowników służby zdrowia
 • Zwiedzanie Ośrodka Zdrowia i gabinetów lekarskich
 • Rozumienie konieczności badań kontrolnych i szczepień ochronnych
 • Wie, czym zajmuje się lekarz i pielęgniarka
 • Nazywa charakterystyczne narzędzia i akcesoria lekarskie i pielęgniarskie
 • Ma zaufanie do lekarza, pielęgniarki
 • Wie, jak wygląda Ośrodek Zdrowia i gabinety lekarskie, zna ich wyposażenie
 • Wie, że badanie i kontrolne i szczepienia są konieczne i poddaje się im
 

Farmaceuta – poznanie zawodu farmaceuty. Omówienie zasad postępowania z lekami

 • Zapoznanie z charakterem pracy farmaceuty
 • Wycieczka do apteki, zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń
 • Rozumienie zakazu zabaw i samodzielnego zażywania leków
 • Wie, na czym polega praca farmaceuty
 • Wie, jak wygląda apteka
 • Nazywa urządzenia, sprzęty służące do sporządzania leków
 • Wie, że samo nie może zażywać leków
 • Rozumie zakaz zabawy lekami
 

Ubieram się odpowiednio do pogody – wykazywanie dbałości o własne zdrowie poprzez właściwy ubiór

 • Dobieranie ubrań do warunków atmosferycznych i pory roku
 • Rozumienie skutków niedostosowania ubioru do pogody
 • Wie, jakie ubrania są odpowiednie na daną pogodę
 • Wie, że niewłaściwie dobrany strój może spowodować przegrzanie lub wychłodzenie organizmu, a w konsekwencji chorobę
 • Ubiera się adekwatnie do pogody
 

Zdarzył się wypadek – ocena stanu rannego, radzenie sobie z drobnymi skaleczeniami. Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy

 • Poznanie pojęć: wypadek, pierwsza pomoc
 • Nauka oceny stanu rannego
 • Uczestnictwo w zajęciach z fantomem
 • Nauka opatrywania drobnych skaleczeń
 • Poznanie schematu rozmowy z dyżurnym pogotowia
 • Znajomość numeru pogotowia
 • Wie co to jest wypadek, pierwsza pomoc
 • Potrafi ocenić stan poszkodowanego, rozpoznać czy jest przytomny, czy oddycha
 • Ćwiczy sztuczne oddychanie z fantomem
 • Wie, jak postąpić w przypadku drobnego skaleczenia
 • Zna kolejne etapy wykonania opatrunku przy pomocy plastra i bandaża
 • Wie, kiedy wezwać pomoc
 • Zna schemat rozmowy i rodzaj informacji jakie należy przekazać dyżurnemu pogotowia
 • Zna numer alarmowy na pogotowie
 

PRZYRODA – PIĘKNA I NIEBEZPIECZNA

Nadchodzi burza - zapoznanie ze zjawiskiem burzy
i zasadami bezpiecznego zachowania w czasie jej trwania

 • Poznanie zjawiska burzy i towarzyszących jej oznak (błyski, grzmoty, pioruny) na podstawie ilustracji
 • Rozumienie niebezpieczeństw związanych z burzą
 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy
 • Wie, co to jest burza
 • Zna oznaki zbliżającej się burzy
 • Wie jakie niebezpieczeństwa wiążą się z burzą
 • Wie, jak należy zachować się w czasie burzy
 

Co to jest wiatr? – zapoznanie ze zjawiskiem wiatru oraz jego rolą w życiu człowieka

 • Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń w powietrzem
 • Poznanie pozytywnego oraz niszczycielskiego działania wiatru
 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wichury, huraganu
 • Przeprowadza doświadczenia i eksperymenty z powietrzem
 • Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
 • Wie, jakie korzyści płyną dla człowieka z siły wiatru
 • Wie, jakie zagrożenia dla człowieka niesie wiatr
 • Wie, jak należy zachować się w czasie silnego wiatru, huraganu
 

Na grzyby! – poznanie wybranych gatunków grzybów. Zapoznanie
z zasadami zbierania grzybów

 • Poznanie wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących na podstawie zdjęć, ilustracji
 • Poznanie sposobu zbierania grzybów
 • Poznanie i przestrzeganie zasad zbierania grzybów
 • Zna wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących, rozpoznaje je na zdjęciach
 • Zna budowę grzyba
 • Wie, w jaki sposób prawidłowo zbiera się grzyby
 • Wie, że samo nie może zbierać grzybów
 

WYPOCZYNEK BEZPIECZNY I ZDROWY

Nad wodą – poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem, jeziorem

 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw w wodzie
 • Zapoznanie z rolą ratownika i oznaczeniami stosowanymi nad wodą
 • Zna zasady bezpiecznych zabaw w wodzie
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa nad wodą
 • Wie, co oznaczają kolory boi, flag na kąpieliskach
 • Wie na czym polega praca ratownika
 • Stosuje się do poleceń ratownika
 • Korzysta z wody tylko pod opieką dorosłych i w miejscach do tego wyznaczonych
 

W górach – poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku w terenie górskim

 • Poznanie i przestrzeganie zasad poruszania się
  i przebywania w górach
 • Poznanie oznaczeń stosowanych na górskich szlakach
 • Umiejętność dbania o zdrowie w zależności od zmieniających się warunków pogodowych
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po górach
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w górach
 • Wie, co to są górskie szlaki
 • Wie, co oznaczają kolory i oznaczenia na górskich szlakach
 • Dostosowuje ubiór do możliwości zmian pogody i warunków terenu górskiego
 • Wie, jak zachować się w czasie burzy, mgły w górach
 

W lesie – poznanie
i przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku
w środowisku leśnym. Unikanie zagrożeń ze strony roślin i zwierząt

 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego przebywania w lesie
 • Rozumienie zakazu zrywania i jedzenia nieznanych owoców
 • Rozumienie konieczności zachowania ciszy
  i niestraszenia zwierząt
 • Zna zasady bezpiecznego przybywania
  w lesie
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w lesie
 • Wie dlaczego nie wolno zjadać nieznanych roślin, owoców
 • Zachowuje ciszę w lesie
 • Nie płoszy i nie dotyka zwierząt leśnych
 • Szanuje przyrodę
 

Zimowe zabawy – poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie i śniegu

 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie i śniegu
 • Rozróżnianie zabaw bezpiecznych od niebezpiecznych
 • Dostrzeganie konsekwencji zimowych zabaw w nieodpowiednich miejscach na podstawie ilustracji, historyjek obrazkowych, opowiadań
 • Zna zasady bezpiecznych zabaw na śniegu
  i lodzie i przestrzega ich
 • Wie, które zabawy zimowe są bezpieczne,
  a które stwarzają zagrożenie
 • Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe w serii obrazków i wyciąga z nich logiczne wnioski
 

Czas na rower – wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze

 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Znajomość wyposażenia roweru oraz akcesoriów rowerzysty warunkujących bezpieczną jazdę
 • Znajomość miejsc, w których można bezpiecznie korzystać z roweru
 • Wie, jak należy zachowywać się podczas jazdy na rowerze
 • Zna i wymienia elementy wyposażenia roweru oraz akcesoria rowerzysty
 • Wymienia miejsca ,w których może bezpiecznie jeździć na rowerze
 

JA I INNI

Jesteśmy różni – zauważanie różnic między ludźmi świadczących o niepowtarzalności każdego człowieka

 • Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
 • Budowanie szacunku dla odmiennych ras, kultur, religii
 • Zauważa podobieństwa i różnice między dziećmi w grupie, członkami rodziny, ludźmi różnych ras
 • Szanuje innych bez względu na kolor, wyznanie, narodowość
 

Bawimy się zgodnie – wdrażanie do przestrzegania reguł
i norm grupowych

 • Czynny udział w tworzeniu zasad i reguł regulujących współżycie w grupie
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm
  i zasad
 • Okazywanie pomocy słabszym i młodszym, nowo przybyłym do przedszkola
 • Szanowanie praw kolegów
 • Bierze udział w tworzeniu kontraktu grupowego
 • Przestrzega ustalonych norm i reguł
 • Okazuje troskę i pomoc młodszym oraz nowym członkom grupy przedszkolnej
 • Nie przeszkadza innym w zabawie
 • Dostrzega potrzeby innych, szanuje je
 • Cieszy się z sukcesów kolegów
 • Pomaga kolegom w sytuacjach wywołujących smutek
 • Szanuje wytwory prac kolegów oraz ich własność
 

Nie popychaj, nie lubię tego – rozwijanie asertywności u dzieci

 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez odpowiednie komunikaty werbalne i niewerbalne
 • Rozwijanie kreatywnych zachowań podczas konfliktów, radzenie sobie z własnymi emocjami
 • Potrafi w akceptowany społecznie sposób wyrazić swój sprzeciw wobec zachowań agresywnych ze strony innych
 • Podejmuje próby rozwiązywania konfliktów
 • Szuka kompromisów
 • Unika zachowań agresywnych
 • Stosuje aprobowane społecznie techniki
  i metody pozwalające przezwyciężyć negatywne emocje
 

Moje emocje – rozpoznawanie
i nazywanie różnych stanów emocjonalnych

 • Nazywanie poszczególnych emocji i reakcji z nimi związanych
 • Graficzne przedstawianie – za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu- różnych stanów emocjonalnych
 • Określanie sytuacji wywołujących różne emocje
 • Radzenie sobie z emocjami poprzez udział
  w zabawach, rozmowach, słuchaniu literatury
 • Nazywa emocje na ilustracjach
 • Zna werbalne i niewerbalne oznaki emocji
 • Potrafi narysować twarz prezentującą daną emocję
 • Przypisuje kolor do poszczególnych emocji
 • Wie, jakie sytuacje są źródłem poszczególnych emocji
 • Nazywa swoje emocje
 • Potrafi przezwyciężać negatywne emocje
 

Sposoby na złość – gry i zabawy pozwalające opanować złość

 • Ćwiczenia w radzeniu sobie z uczuciami
  i emocjami w sposób kontrolowany
 • Poznanie zabaw i sposobów na rozładowanie złości, gniewu
 • Radzi sobie z negatywnymi emocjami
  w sposób kontrolowany
 • Uczestniczy w grach i zabawach pozwalających rozładować gniew i złość
 

Dotyk dobry i zły -

 • Zaznajomienie z pojęciami „zły i dobry dotyk”
 • Omówienie sytuacji, w których dorośli mogą oglądać i dotykać ciało dziecka
 • Wie co to jest zły i dobry dotyk
 • Wie, kto i kiedy może oglądać i dotykać jego ciało
 • Zgłasza rodzicom, opiekunom fakt próby dotykania przez osoby, które nie powinny tego czynić
 

Mam swoje prawa – poznawanie
i przestrzeganie praw dzieci

 • Zapoznanie dzieci z ich prawami na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka
 • Wypracowanie wspólnie z dziećmi norm postępowania i powinności moralnych
 • Zna swoje prawa
 • Przestrzega praw kolegów
 • Rozumie i przeżywa wartości moralne
 • Potrafi ocenić zachowanie swoje, innych, bohaterów literackich
 

ZDROWE  ODŻYWIANIE

Witaminki – rozumienie znaczenia prawidłowego odżywiania się

 • Zachęcanie podczas prelekcji pielęgniarki do spożywania zdrowych produktów
 • Wykonywanie kanapek, sałatek, kompotów
 • Rozumienie znaczenia niektórych składników
  i potraw dla zdrowia
 • Spożywa zdrową żywność
 • Zna korzyści płynące z jedzenia zdrowych produktów
 • Wykonuje sałatki, kanapki, kompoty
 • Wie, jakie znaczenie mają witaminy
 

Niezdrowe produkty – rozumienie szkodliwości niektórych produktów i unikanie ich

 • Poznanie konsekwencji spożywania dużej ilości niezdrowych produktów
 • Sporządzenie listy produktów, których należy unikać
 • Wie, czym grozi spożywanie niezdrowych pokarmów
 • Wie, które pokarmy są niezdrowe
 • Unika niezdrowych pokarmów
 

Jak odżywiać się, by być zdrowym – próby orientowania się
w zasadach zdrowego żywienia

 • Poznanie piramidy pokarmowej
 • Znajomość zasad racjonalnego odżywiania się
 • Wie, że dieta powinna być zróżnicowania
 • Wie, co to jest piramida pokarmowa
 

ROZWIJAMY  SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Gry i zabawy ruchowe – wspomaganie rozwoju ruchowego

 • Rozwijanie orientacji w schemacie swojego ciała
  i ciała drugiej osoby
 • Uczestnictwo w różnorodnych zabawach ruchowych w sali, ogrodzie, terenie
 • Rozróżnia stronę lewą i prawą u siebie, innej osoby
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych
 

Ćwiczymy – uczestnictwo
w ćwiczeniach gimnastycznych

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
  z wykorzystaniem różnorodnych metod
 • Uczestniczy w zorganizowanych ćwiczeniach gimnastycznych
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych
 

Rywalizacja i współzawodnictwo – stwarzanie okazji do przeżywania sukcesu
i porażki

 • Uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
 • Radzenie sobie z porażką
 • Uczestniczy w grach i zabawach rywalizacyjnych
 • Potrafi poradzić sobie z przegraną